Nevybu ne svetlomety

Oznaèenie EX je ¹peciálne oznaèenie, ochrana proti výbuchu, ktorá sa pou¾íva na zariadeniach a ochranných systémoch alebo ich zlo¾kách a je obµúbená.

Vzhµadom na veµké rozdiely v bezpeènostnom oddelení na konci Európskej únie bolo rozhodnuté o harmonizácii základných pravidiel v jednom èlenskom ¹táte. Jednotné práva umo¾nili výraznej¹í a u¾¹í tok tovaru medzi krajinami EÚ. To je takzvané tzv Smernica o novom rie¹ení, ktorá sa prejavila ako kµúèové rie¹enie na zlep¹enie spolupráce medzi èlenskými ¹tátmi.V prípade výbu¹ných atmosfér a zariadení, ktoré sú navrhnuté pre veci v týchto zónach, je potrebné spomenú» dve základné smernice ATEX (z francúzskej atmosféry výbu¹nej:- Smernica 94/9 / EÚ ATEX95 Európskeho parlamentu a Európskej rady (z 23. marca 1994 o harmonizácii právnych predpisov èlenských ¹tátov týkajúcich sa zariadení, strojov a ochranných systémov, ktoré sú údajmi pre prácu v potenciálne výbu¹nej atmosfére,- Smernica 99/92 / ES ATEX137 (zo 16. 12. 1999 upravujúca minimálne po¾iadavky v oblasti ochrany a bezpeènosti zamestnancov v miestach, kde sa mô¾e vyskytnú» atmosféra výbuchu.Ka¾dé zariadenie EX by malo by» dostatoène oznaèené a malo by prejs» sériou testov, ktoré odstránia vadu plánu v pláne. Smernice Európskej únie, ktoré Poµsko prijalo v roku 2003, prísne oznaèujú a ¹pecifikujú zásady práce a oznaèovania tohto typu zariadení.Nájdete tu veµa problémov Atex tu.