Neplodnos a farba spermii

Rozhodli ste sa so svojim partnerom po¾iada» o die»a? Je to perfektné! A po niekoµkých mesiacoch neúspe¹ných pokusov v¹etci prídu na myseµ s nepríjemnou my¹lienkou: "A to je trochu zle so mnou?". V takýchto prípadoch nestojí za to, aby ste boli trýznení, a jednoducho ís» na testovanie plodnosti. V prípade µudí teda bude otázka spermií úplne bezbolestná a mô¾e rozptýli» v¹etky pochybnosti.

Namiesto vyhµadávania na internete pre "cenu analýzy spermií" jednoducho prejdite na najbli¾¹iu výskumnú laboratóriu a podrobne zistite cenník a povahu výskumu. Existujú aj iné typy takejto analýzy. Najdôle¾itej¹ie, alebo spermiogram, poskytne celkové posúdenie stavu spermy. V skupine skutoèností je slu¹né posúdi» kvalitu spermy a odstráni» akékoµvek poruchy. Náklady na takúto skúsenos» dosahujú takmer 100 PLN vo vz»ahu k laboratóriu, v ktorom ho dosahujeme. Úèinky sa v zásade poèítajú niekoµko dní.

V podobe, ako bude uvedené odchýlky od normy alebo si uvedomíme diagnostikovanie niektorých porúch, stojí za to zvá¾i» zlo¾itej¹í výskum (tzv. CASA. Poèas tejto ¹túdie sa uskutoèòuje podrobné hodnotenie morfológie spermií, zhroma¾ïuje sa ich ¾ivotnos» a prítomnos» protilátok a úèinných leukocytov.

Zaujímavá ¹túdia je takzvaná seminár, v ktorom sa okrem mnohých testov spermy venuje aj pozornos» fungovaniu semenných vezikúl a prostaty. Týmto spôsobom sa kúpil komplexný súhlas na miesto reprodukèného systému. Tento výskum je úspe¹ný, keï základné výsledky neposkytujú jednoznaènú odpoveï na otázku, èi je vec nesprávna.

Kedy sa pripravi» na vyhµadávanie spermy? Ka¾dých 5 dní pred vy¹etrením musí èlovek ustúpi» od nejakej fyzickej aktivity v súèasnej masturbácii. Je tie¾ potrebné nezabezpeèi» ¾iadne zmeny v strave alebo aktivite v súèasnom období. Podmienka je populárna - úroveò výhry má veµký vplyv na skupinu spermií a akékoµvek zmeny pred testom mô¾u fal¹ova» jej výsledok.

V deò testu komunikujeme s laboratóriom, kde nasmerujeme na¹e schopnosti. Potom získame kontajner na spermie. V skupine laboratórií je extrahovaný materiál dôle¾itý - vïaka tomu poskytuje 100% istotu, ¾e existuje "èerstvý" a správne ulo¾ený.