Nakup vozidla po lizingu

Keï sa zaujímame o kúpu automobilu, mali by sme sa o tom najprv zamyslie», alebo budeme hµada» dokonalý projekt pre seba v autosalóne, alebo vyu¾ijeme zbierky komisie. Obe rie¹enia sú ich vlastnos»ami a výhodami a ktoré z nich budú pre nás zaujímavej¹ie, zále¾í na na¹ich osobných preferenciách aj na finanèných údajoch. Najväè¹ím prínosom ojazdených vozidiel a nevýhodou nových je ich hodnota. Vïaka tomu, ¾e sú prístupnej¹ie ako autá priamo z obývaèky, príli¹ veµa z jedinej sumy, ktorú si mô¾eme kúpi» model aj vo vy¹¹ej triede. Hodnota vozidla opú¹»ajúceho salón okam¾ite zaène klesa». Po roku sa zní¾i o takmer 30 percent a po troch rokoch ju budeme môc» previes» na 40 a¾ 50 percent kúpnej ceny. Pokles poètu je výnimoène veµký v prípade veµmi hodnotných automobilov, ktoré sa pou¾ívajú ako luxusný tovar. To je dôvod, preèo je nákup trojroèného auta najprístupnej¹í. Zo zoznamu nie sú tie¾ vykoris»ované a ich hodnota na súde je pre konkrétnu hodnotu a tvar auta najvýhodnej¹ia. Nákup starého vozidla (aj keï sú niekedy veµmi populárne mô¾e by» fatálnym rozhodnutím. Po prvé, náklady na opravu sa v koneènom dôsledku mô¾u ukáza» ako dôle¾itej¹ie ako jedno auto. Po druhé, mô¾eme sa te¹i» na obe» podvodníka, ktorý pred nami skrýva rôzne rozhodnutia a jedineèné fakty, ako napríklad kurz.

Výhodou nových vozidiel je, ¾e si mô¾eme vybra» interiér a farbu. Aj tie najmen¹ie detaily mô¾u by» prispôsobené miestnym potrebám a záujmom. Nákup auta z inej ruky vám v skutoènosti neumo¾òuje vybra» si dostatoène ¹iroký, aby ste si mohli vyzdvihnú» niekoµko dôle¾itých vecí. Veµký sortiment salónov je vo forme, ktorá uspokojí oèakávania aj tých najnároènej¹ích vodièov. Auto zakúpené v salóne má záruku, ktorá je presne výhodou, ale zmie¹aná a s následnými nákladmi. Sme povinní financova» opravy vyplývajúce z prírodného vykoris»ovania sami, a aby sme túto záruku nestratili, musíme ich urobi» v autorizovaných predajniach, kde sú oveµa drah¹ie. Kúpa automobilu je èinnos», poèas ktorej musíme by» opatrní, ale nie jeho cena, ale aj potenciálne náklady spojené s jej pou¾ívaním. Pri kúpe auta v showroome máme záruku, ¾e nebudeme pou¾íva» na jeho stav, ale µahko stratíme ceny, tak¾e akýkoµvek predaj bude pre nás nepriaznivý. Ak prijmeme riskantné rozhodnutie týkajúce sa obratu ojazdeného automobilu, mô¾e sa prejavi» ako bezedná dobre a peniaze na òom sa uká¾u skôr zbytoène ako investované. Potom by ste mali ma» dobrý pohµad na jeho opasok a rie¹enia s reálnou nedôverou voèi ¾ene, z ktorej mu veríme. Stojí za to ís» na overenú komisiu, èo je silný názor. Je to pre nás záruka, ¾e sa nestane obe»ou podvodníka. Vlastné finanèné údaje by sa mali starostlivo posúdi». Nové, hoci pou¾ité, auto sa uká¾e ako najrozumnej¹ia mo¾nos», a to je zvlá¹tna zále¾itos», ktorá nám umo¾ní najvhodnej¹ie rie¹enie pre nás.