Modul program transformasi diri

Program Enova má mnoho modulov, ktoré v mnohých aspektoch svojej existencie stojí za to v spoloènosti alebo v kancelárii. Modul HR a mzdové úètovníctvo sa zaoberá záznamami o µudských zdrojoch, výpoètom platov, daní, príspevkami na sociálne zabezpeèenie atï. Poskytuje komplexnú podporu zamestnancov. Jedná sa o presnú aktualizáciu nariadení platných v Poµsku a¾ dodnes. Definuje ho µahké a µahké grafické rozhranie, ale existuje aj v sumách kompatibilných s balíkom balíka MS Office.

Modul daòovej knihy je a je zodpovedný za slu¾bu znaèky týkajúce sa dokumentácie, úètovníctva a tvorby dôle¾itých a starých správ. Práve s jeho pripomienkami sa zachovávajú v¹etky vyhlásenia, osady a záznamy KPIR. Umo¾òuje vám zriedkavo registrova» zúètovanie cudzích mien automatickým výpoètom kurzových rozdielov.Inventárna kniha umo¾òuje klientom registrova» udalosti spojené s fixným majetkom. Vylúèený modul navy¹e existuje pre záznamy o nehmotnom majetku a vybavení. Je mo¾né nasmerova» konkrétny harmonogram udalostí, ktoré súvisia s poslednými opatreniami. Prácu s prvkom je mo¾né zaèa» v ktoromkoµvek období úètovného roka.Modul Faktúry zaobchádza poèas vydávania predajných dokladov a stanovovania cenníkov a zhroma¾ïovania údajov o klientoch spoloènosti. Aplikácia Handel uµahèuje svojim klientom vydáva» nákupné doklady, predajné doklady, vedie záznamy o objednávkach a operáciách ukladania.Nevyhnutným prvkom je CRM (Customer Relations Management. Zaznamenáva sa o zmluvných partneroch, ale poskytuje aj podporu pre nájom a servis. Aplikácia Obchodná kniha umo¾òuje vysielanie, dokumentovanie a prípravu rôznych typov správ. Nástroj výrazne zlep¹uje ka¾dodennú prácu úètovníkov.Posledný modul programu Enova - Delegácie podnikov sú príli¹ úlohou podporova» slu¾bu a poèítanie poµských a externých delegácií. Významne uµahèuje hranie spoloènosti na poslednom mieste. Cenník spoloènosti Enova sa uplatòuje jednotlivo na spoloènos». Faktory zohµadnené na veµkos» podniku a výber modulov. K dispozícii je mo¾nos» nákupu v 3 verziách: strieborná, príjemná a platinová.