Modny navrhar vo francuz tine

Moderné zobrazenie najnov¹ej zbierky miestneho výrobcu odevov sa uskutoènilo v modernej sobotu. Táto udalos» prilákala veµké mno¾stvo divákov, ktorí plánovali vidie», èo projektanti urobili pre nadchádzajúcu sezónu. Mohli by sme dokonca pozrie» niekoµko celebrít, novinárov a politikov v publiku.Výstava bola vyèistená najprísnej¹ie a v¹etko skonèilo bez akýchkoµvek preká¾ok. Na systéme mô¾eme obdivova» modely predstavujúce nádherné letné ruène vyrobené obleèenie. V ich úlohe sa pou¾ívali len be¾né a vzdu¹né tkaniny so ¹pecifickými farebnými farbami, vrátane bavlny, bielizne a hodvábu. Na¹i novinári si obµúbili vzdu¹né, farebné maxi sukne v háèkovanej odpovedi. Medzi nimi bola pote¹ením vzru¹ená krajka, romantické ¹aty a blúzky s výstrihmi a vy¹ívané bikiny. Na teplé obleèenie navrhli návrhári pre ¾eny okrem iného pletené klobúky s veµkými okrajmi, zdobené èipkou a èerstvými kvetmi.Po prehliadke sa uskutoènila aukcia krásneho svadobného ¹atstva pripraveného na dôle¾itú ¹ancu. ©aty boli predávané osobe, ktorá chce zosta» anonymná. Navy¹e sa vydra¾ilo veµa odevov z najnov¹ej zbierky. Príjem z tohto predaja bude známy ako rodinný dom. Treba zdôrazni», ¾e názov netrpezlivo podporuje rôzne charitatívne a pozitívne akcie. Jej majitelia u¾ na na¹ich aukciách opakovane ukladali na¹e produkty a keï predajným materiálom bola dokonca náv¹teva tovární.Zástupca spoloènosti nám povedal, ¾e najnov¹ia zbierka sa dostane do domácností zaèiatkom mája. Okrem toho informoval, ¾e spoloènos» plánuje zalo¾i» poèítaèový obchod, v ktorom by boli známe aj iné zbierky ako stacionárne.Miestna odevná spoloènos» je jednoducho jedným z najkomplexnej¹ích výrobcov odevov v mieri. Má niekoµko tovární na celom svete. Zamestnáva niekoµko tisíc µudí, nakoniec väè¹inou najatraktívnej¹ie krajèírky, krajèíri a architekti. Z èasu na èas táto znaèka dáva zbierky v súlade s veµkými poµskými dizajnérmi. Tieto zbierky sa uká¾u by» naozaj ocenené, ¾e e¹te pred zaèatím predaja u¾ sú pripravení pou¾íva» krásne fronty zo ¹peciálneho rána. Tieto zbierky idú v ten istý deò.Výsledky tejto práce sa u¾ mnoho rokov te¹ia veµkej obµube medzi klientmi vo svete, ako aj v zahranièí. Keï o òom pí¹e, nezostane nepov¹imnutá o samotných cenách, ktoré získala a ktoré sa sna¾ia prinies» plody najvy¹¹ej ceny.

Pozrite si ná¹ obchod: Jednorázové obleèenie