Membranove piestove eerpadla

Membránové èerpadlo nie je niè iné ako tradièné èerpadlo s pozitívnym posunom, v ktorom je silným pracovným telesom gumová alebo plastová membrána vytiahnutá pomocou ¹peciálnej páky. Membránové èerpadlá sú najèastej¹ie poháòané stlaèeným vzduchom alebo kvapalinou. ®ivotnos» týchto zariadení sa predpokladá od okamihu dodávania stlaèeného vzduchu alebo samotnej kvapaliny z membrán. V¹etky membrány sú navzájom prepojené spoloènou osou. Ka¾dá membrána automaticky prená¹a druhú membránu v súkromnom smere, ktorá iba nasáva médiá. Nasledujúca etapa prevádzky membránových èerpadiel sa v¾dy spomína s obrátením pracovných rozsahov.

Na èo sa èerpadlo pou¾íva?Rovnaký membránové èerpadlo veµmi presné a èo je najdôle¾itej¹ie roztok èerpadlo veµmi výhodný, ktorý je zvyèajne ponechaná vypú¹»a» veµa ïal¹ích komunít a potom aj to, ako sú tieto chemicky agresívne médiá i veµkej hustoty a viskozity dôle¾itý. Moderné pneumatické membránové èerpadlo mô¾e ís» horúci kvôli tomu, ¾e je veµmi u¾itoèné pre kvalitu samonasávacími.

prihlá¹kaMembránové èerpadlo sa u¾ dlho pou¾íva na úpravu vody na mnohé úèely. Ideálne sa pridáva na èerpanie flokulantov, chemikálií, sedimentov a nerozpustných látok. Membránové èerpadlá sú spoµahlivé na zavedenie kyseliny chlorovodíkovej, ¾eleza a chloridu, a preto sme na¹li naozaj ¹irokú ¹kálu aplikácií v moderných èasoch. Èerpadlá tejto metódy sa veµmi èasto pou¾ívajú aj v odvetví farieb a tlaèe. Odvtedy sa membránové èerpadlo veµmi odporúèa v sanitárnych aplikáciách a strojárstve.