Medzinarodna spolupraca do anglietiny

Otvorenie hraníc aj mo¾nos» spolupráce medzinárodných znaèiek v súèasných rokoch priniesla pre prekladateµov veµa ïal¹ích príle¾itostí. Spolu s prezidentmi, zástupcami veµkých spoloèností a tie¾ s rôznymi prekladmi, aj na obchodných stretnutiach a dôle¾itých zmluvách. Takéto umenie existuje, hoci je veµké a predstavuje mnoho zruèností, a to nielen jazykových zruèností.

Samotný po sebe idúci tlmoèenie je »a¾¹ia situácia, v ktorej vplyv nie je preru¹ený reèníkom, len si to v¹imne a po jeho vystúpení odlo¾í posledný jazyk. V súèasnej miestnosti by sa malo zdôrazni», ¾e po sebe nasledujúci preklad nie je o presnom preklade stanoviska ka¾dého reèníka, ale o vykreslení najdôle¾itej¹ích aspektov stanoviska a poskytnutie v¹eobecného významu. Samotní prekladatelia pripú¹»ajú, ¾e ide o veµkú úlohu, preto¾e okrem vedomia samotného jazyka sa musíte ukáza» schopnos» myslie» logicky. V skutoènosti tento vplyv musí rozhodnú», èo je najcennej¹ie v urèitej mysli.

Simultánne tlmoèenie je trochu jednoduch¹ia forma prekladu. V tomto príklade slú¾i prekladateµ - pou¾ívajúci slúchadlá - pozornos» v zdrojovom jazyku a zároveò vysvetµuje text, ktorý poèul. Táto norma prekladu sa zvyèajne hrá v televíznych alebo rozhlasových správach.

Najèastej¹ie je dôle¾ité stretnú» sa s linkou. Tento druh prekladu sa zakladá na poslednom, ¾e reèník hovorí 2-3 vety, robí preru¹enie a v súèasnosti prekladateµ prekladá výrok od zdrojového jazyka do posledného. Zatiaµ èo po sebe idúcich tlmoèeniach je potrebná príprava poznámok, v prekladateµských prekladoch, kvôli malému mno¾stvu textu, nie sú potrebné.

Uvedené prípady sú len niektorými typmi prekladov, tam sú aj sprievodné preklady v krajine (najmä na stretnutiach ¹tátnych orgánov a politikov alebo preklady v právnych / súdnych prekladoch.

Jedna vec je silná: pri tvorbe tlmoèníka, okrem perfektnej znalosti daného jazyka, vznikajú aj reflexy a záujem, ale táto dobrá dikcia a obrovská miera silu na stres. V zmluve s týmto, výberom tlmoèníka, stojí za to vidie» jeho schopnosti.