Likvidacia pokladne

Ka¾dý majiteµ fi¹kálnej pokladnice si je vedomý súèasnej situácie, koµko zodpovedností spoèíva v tom, ¾e je takýmto zariadením. Fiskálna pokladòa elzab jota e, t.j. hojacia pomôcka pri dennej registrácii predaja, tie¾ pri úètovaní titulu ¹tátnej pokladnice. Umo¾òuje obom podnikateµom hovori» o ich implementácii. Na èo mo¾no poèíta»?

Uká¾me príklad takéhoto dôle¾itého dokumentu ako denné hlásenie.Denné správy od finanèného úradu sú niektoré z najdôle¾itej¹ích zále¾itostí, ktoré sa vyskytli v prípade auditu. Zamestnanci majú mo¾nos» po¾adova» ich prezentáciu a podnikateµovi, ktorý nemá takéto správy - ukladajú veµkú pokutu. Preèo je denná správa dôle¾itá? Odpoveï je veµmi jednoduchá - tento dokument je najbe¾nej¹ím zhrnutím celého dòa predaja. Obchodník musí urobi» takúto správu v deò, keï uskutoèní predaj. Preto¾e nasledujúci deò vytvára predaj od zaèiatku, táto správa sa tie¾ nazýva správa o obnovení. Dôle¾itá potreba je potom, ¾e bez takejto správy, ktorá by bola súhrnom dòa predaja, nemô¾ete zaèa» predáva» ïal¹í deò. Teoreticky je pre predávajúcich veµmi »a¾ké, ale stojí za to pozrie» sa na pomoc, ktorá vyplýva z potreby vytvára» a udr¾iava» denné správy z pokladne. Napokon sú cenným zdrojom mnohých dôle¾itých informácií, ale nie pre audítorov daòového úradu a pre predávajúceho. Analýza takýchto opisov v¹ak mô¾e pomôc» sumám za výskum kombinovanú s posledným, ktoré tovar predáva najlep¹ie, dodatoène v ktorých dòoch alebo hodinách sa mô¾ete spoµahnú» na najpoèetnej¹ie pohyby. Sú súèasným mimoriadne dôle¾itým poradenstvom pre tých podnikateµov, ktorí sú závislí od na¹ej práce, alebo prilákajú zákazníkov novými ponukami. Ak majú by» lákavé pre zákazníkov, stojí za to vedie» ich zvyky a preferencie. Èím vy¹¹ie informácie o tomto bode, tým efektívnej¹í je boj o klienta. Nenápadná denná správa je teda urèite cennou podporou pre v¹etkých podnikateµov, ktorí mali èo najviac èerpa» z posledných zdrojov informácií, ktoré poskytujú fi¹kálne registre.Ten, v ktorom podnikateµ bude pou¾íva» systém denných správ, má veµký vplyv na to, ako sa správa stane u¾itoèným dokumentom. Docela závisí od kreativity predajcov, ktorí sú bohu¾iaµ príli¹ èasto na vykonávanie takýchto správ, ale iba s ohµadom na mo¾nú kontrolu.