Kysla kapusta s bakteriami

Jednou z na¹ich tradièných starých poµských jedál, ktoré èasto sedí na poµských stoloch, je kyslá kapusta. Najzaujímavej¹ia je tá, ktorú sme nezávisle schovávali vo veµkom hlave. Koµko úsilia na poslednú vec, koµko sily na rezanie kapusty do vá¾neho barelu pozná ka¾dá tradièná ¾ena v domácnosti.

Av¹ak dne¹né èasy nám dávajú veµa rie¹ení, ktoré nám pomô¾u by». Jedným z takýchto východov bolo pripravi» jedlo nazývané elektrický vrták na kapustu. Existuje tá istá organizácia, ktorá nám dáva malé rezanie kapusty, hoci nielen pre túto zeleninu je vhodná. Rozli¹ujeme nové druhy tohto jedla. Mô¾e by» teda zariadenie, ktoré sa pou¾íva v domácom prostredí pre poµské individuálne potreby, napríklad pri doklade o rezaní silá¾nej kapusty. Potom by to bol priemyselný model vybraný na manipuláciu s rôznymi typmi výrobných závodov. Táto in¹titúcia pre individuálne potreby, keï sa tie¾ vyberie podµa po¾iadaviek spoloènosti, mô¾e by» niekoµko rôznych aplikácií. Vïaka dodávke druhej metódy podlo¾iek / diskov mô¾eme prispôsobi» jej rezaniu rôznych hrúbok, t.j. náplastí alebo rovnakých triesok. Nielen¾e kàmia kapustou, ale mô¾eme tie¾ rozreza» mrkvu, pór, zeler, petr¾len alebo inú zeleninu. To nám umo¾ní vytvori» mno¾stvo èerstvých ¹alátov alebo pripravi» rôzne polievky. Je jednoznaèné pou¾íva», nevy¾aduje ¾iadne ¹peciálne zruènosti. Je µahko dezinfikovaný a ulo¾ený. O koµko rýchlej¹ie, µah¹ie a príjemnej¹ie je to nakrájanie kysnutého kapusta v súèasnom inteligentnom prístroji ne¾ ruèné rezanie, ktoré chce veµkú úlohu, silu a èas a nervy. Pripravíme zelenú zeleninu bez námahy, èo nám nielen ¹etrí drahocenný èas, ale aj nám umo¾òuje zaobera» sa inými kuchynskými aktivitami. Priemyselná elektrická rezaèka na kapustu má tie¾ mnoho výhod. Je pekné pou¾íva» a pou¾íva» v¹etky potrebné certifikáty. Elektrický zberaè kapusty pre individuálne potreby, keï je pre priemyselné pou¾itie ¹etrí energiu a odpú¹»a ¾ivotnému prostrediu.