Kolenia zamestnancov zaznamov a davok

Mäsové výrobky sa nazývajú rôzne mäsové výrobky vyrobené zo surovín, zatiaµ èo údené mäsové výrobky sú mäsové výrobky vyrobené zo samostatného kusa konzervovaného mäsa. Vytvrdzovanie je v¹ak technologický proces, ktorý zahàòa pôsobenie soµného roztoku alebo vytvrdzovacej zmesi na mäso, výsledkom ktorého je registrova» farbu a vytvori» charakteristickú chu» a chu» mäsa. Veµkoobchod s konzervovaným mäsom vïaka vytvrdzovaniu predl¾uje ¾ivotnos» na¹ich výrobkov tým, ¾e zastavuje rast patogénnych a hnilobných baktérií. V dôsledku toho mô¾u spotrebitelia trva» dlh¹ie, kým ochutnajú obµúbené mäsové výrobky bez toho, aby sa obávali, ¾e sa predèasne pokazia napriek tomu, ¾e sú uchovávané v chladnièke.

Nápoj z najjednoduch¹ích mäsových výrobkov, ktoré ponúkajú veµkoobchodníci s údeným mäsom, je výborná ¹unka, preva¾ne z bravèového pôvodu. ©unka sa získava zo zadnej èasti o¹ípaných alebo diviakov, je to lahôdkový výrobok ponúkaný ako chladený alebo mrazený materiál s kos»ou alebo bez kosti. Správna farba svalov v ¹unke by mala by» v prírode medzi bledoru¾ovou a¾ èervenou farbou a tuk by mal by» pravdepodobne natretý bielou farbou so smotanovou alebo ru¾ovkastou úrovòou. Ïal¹ím typom klobásy najobµúbenej¹ie medzi poµskými spotrebiteµmi je hlasná klobása na svete. No, klasická klobása nie je niè viac ako solené, mleté bravèové mäso s prídavkom korenia a vlo¾ené do celulózového obalu alebo èreva.

©pecifické klimatické podmienky v poµskom regióne viedli k tomu, ¾e v Poµsku bola klobása fixovaná fajèením namiesto procesu prirodzeného su¹enia, ako v prípade stredomorských s ni¾¹ou vlhkos»ou vzduchu. Niekedy sa veµkoobchodníci s klobásou ako klobásy definovali ako výrobok z klobásy a lahôdok, ktorý uèí nielen bravèové mäso, ale aj významné prísady mäsa z iných jatoèných zvierat (napr. Hovädzie mäso, mäso z koní, jahòacie mäso, hydina, králik, orech alebo orol. Dôvodom pre takéto práce boli ekonomické dôvody, preto¾e bravèové mäso bolo pova¾ované za drahú surovinu, preto jeho nedostatok dopåòali rôzne druhy mäsa. V tejto technike zaznamenal ¾ivý stereotyp, ¾e saláma je vyrobená z somárskeho mäsa, Frankfurter je kàmený z nutrie, kabanos z konského mäsa a klobásy obsahujú hydinové mäso.