Kei sa turboduchadlo zapne

Distribúcia napätia a komunikácia v¹etkých systémov riadenia v najnepriaznivej¹ích podmienkach je dodatoèná. Ak sa nedajú rie¹i» nové konektory, konektor eXLink doká¾e spracova» tieto najnebezpeènej¹ie podmienky. Tak¾e èo je príli¹ veµa konektorov a preèo je to dobré?

Pripojenie eXLink ide na flexibilné napájanie a veµmi efektívnu komunikáciu celého systému riadenia, ktorý je známy na niektorom mieste, kde je rovnako silný takýto konektor. Je vhodný aj pre takéto nepriaznivé oblasti výbuchu, ako sú zóny 1, 2, 21 a 22. Existujú dva typy takýchto konektorov - ¹tvorpólový a sedem a ¹es»pólový.

4-pólové a PE konektory eXLink sú v¹etky systémy, ktoré sa pripájajú a odpojujú od rôznych elektrických zariadení. K dispozícii sú v¹etky mo¾né zásuvky a dobré zástrèky pre tzv. Nízkonapä»ové zbernicové signály. Je potrebné si uvedomi», ¾e prenos výkonu sa prená¹a a¾ do 250V AC / 10A pre plastovú a poniklovanú mosadz, ako aj pre nehrdzavejúcu oceµ.

BeezMAXBeezMAX - Úèinná ortopedická mas» pre problémy s kåbmi!

Rýchle konektory exlink majú veµa mo¾ností pripojenia a odpojenia. Nemá väè¹iu zodpovednos» za vypnutie èasovo nároèného zariadenia, èo zjednodu¹uje prácu. V¹etky sú pripravené v ¹tandarde, ktorý zahàòa ochranu IP66 / IP68. Konektory pracujú perfektne pri teplote od -55 ° C do 70 ° C, a to v extrémnych teplotách a teplotách.Vïaka puzdru vyrobenému z takých výrobkov, ako je nehrdzavejúca oceµ alebo poniklovaná mosadz, sú veµmi odolné voèi celkovému po¹kodeniu. Mô¾u by» a¾ 7 alebo 6 pólov alebo 4 póly a PE. Sú dobrovoµne vyu¾ívané v »a¾be, preto¾e výrobok má ¹peciálne banské certifikáty EX a M2. Tie¾ nechcú ma» právo na ¾ivú produkciu.

Kombinácia v¹etkých systémov vïaka výstupným konektorom je nepochybne veµmi ekonomická a µahká a odolná.