Jazykove znalosti duda

Znalos» cudzích jazykov je základom dne¹ného sveta. Dnes je angliètina nielen rýchla a nové jazyky sa vy¾adujú, keï hµadáme prácu. V skutoènosti je »a¾ké nájs» povolanie, v ktorom jazyk nie je povinný. Je tu rovnaký dôsledok otvorenosti Európy a sveta. Globalizácia je nepochybne veµa výhod.

Umo¾òuje rýchly tok údajov medzi µuïmi oddelenými niekoµkými tisíckami kilometrov a dáva nádej na nájdenie vecí na mnohých miestach sveta. Zdá sa v¹ak, ¾e existujú aj silné stránky. V dôsledku globalizácie, aj bez toho, aby sme opustili na¹u krajinu, sme nútení získa» ¹pecifické zruènosti, ktoré by sme nepotrebovali viac ako pred desiatimi rokmi. A naozaj ako dôkaz, v súèasnosti, keï mana¾éri hotelov hµadajú zamestnancov, takmer v¾dy po¾adujú angliètinu. Pravdepodobne je to posledná ¹okujúca vec pre niektorých µudí, preto¾e vykonávanie takých oèividných èinností ako upratovanie èasto vy¾aduje schopnos» pou¾íva» cudzí jazyk. Hotely, najmä vo vysokých mestách, nav¹tevuje mnoho cudzincov a slu¾ba, bez ohµadu na to, èo robí, musí existova» pri komunikácii s nimi. Takto sú v ka¾dodennom pou¾ívaní cudzie jazyky, ale väè¹ina µudí je vychovaná trochu povrchne. Mnohí vedia komunikova» v cudzom jazyku, ale to úplne nevedia. Preto ak máme nejaký ¹pecializovaný text, ktorý chceme prelo¾i», nájdenie seriózneho èloveka tak jednoducho neexistuje. Ak hµadáte model pre právny preklad, potrebujete vedie» veµa ¹pecializovaných výrazov, ktoré znejú aj pre mnohých prekladateµov. Nemalo by to by» prekvapujúce, lebo pravdepodobne ¹pecializované právne alebo lekárske pojmy sú pre väè¹inu Poliakov mysliteµné dokonca aj v ich materinskom jazyku. Nie je dôle¾ité oèakáva», ¾e budú môc» zodpoveda» ich ekvivalentom v nemèine alebo angliètine. Na to je potrebné cielené vzdelávanie.