Integrovany system pravnych aktov

Významnou výhodou spoloènosti Comarch je znalos» »a¾kého sektora, ktorá sa poskytuje pou¾ívateµom na stránkach integrovaných informaèných systémov. Spoloènos» Comarch sa od samého zaèiatku zameriava na poskytovanie najlep¹ieho zdravotného stavu aplikácií a profesionálnych slu¾ieb, aby sa mohli vhodne pou¾íva» pri èastých prácach dodávateµov. Tu sú niektoré odvetvia, pre ktoré bol usporiadaný komarchársky softvér.

bankovníctvoVlastný softvér spoloènosti Comarch je pripravený na retailové aj podnikové bankovníctvo a mô¾e by» pou¾itý aj v dru¾stevných bankách. Ponúkané rie¹enia mô¾u by» realizované v zaèínajúcich bankách, ako aj v iných in¹titúciách, ktorých èinnos» súvisí s finanèným sektorom. V¹etky sú charakterizované flexibilitou, technológiou a najdôle¾itej¹ie - vysokou formou a obrovskou efektívnos»ou.

E-commerceTrh s elektronickým obchodom sa veµmi µahko roz¹iruje a z roka na rok mô¾eme zaznamena» aspoò dvojciferné nárasty. Zalo¾enie na internete je dnes nevyhnutným faktorom pre podniky, ktoré sa chcú rozvíja». Pohyb alebo roz¹irovanie va¹ej firmy na trhu elektronického obchodu prinesie va¹e podnikanie na úplne inú vkus a bude ma» dobrú ¹ancu, pokiaµ ide o získavanie nových zákazníkov a podporu existujúcich kontaktov s dodávateµmi.

logistikaV oblasti logistiky je efektívna správa informácií nevyhnutnou podmienkou fungovania úradu. Efektívnej¹í prenos znalostí a obchodných procesov je dodatoèný prostredníctvom vyu¾ívania nových informaèných technológií. Medzi najbe¾nej¹ie technológie v oblasti logistických informácií, ktoré spoloènos» Comarch ponúka, patrí: elektronický prenos dokumentov, správa dokumentov, plánovanie dodávok a vykonávanie analýz a správ.

Výrobná spoloènos»Hlavné oblasti, ktoré sú podporované IT organizáciami vo výrobných kanceláriách, bez ohµadu na to, èi vyrábajú diskrétnu, individuálnu, procesnú alebo sériovú produkciu, sú iba na sklade alebo na základe objednávky, sú výrobné a logistické procesy.