Griffin zavislos

Niektorí pravdepodobne mylne myslia, ¾e nové formy závislosti sa vz»ahujú len na neobmedzenú spotrebu psychoaktívnych látok. Pre milióny µudí sa v¹ak oslabujúca závislos» stala trvalým majetkom s online platformou. Závislos» od internetu spoèíva v prirodzenom prehliadaní webových stránok a pravidelnej èinnosti na rôznych sociálnych sie»ach. To má za následok, ¾e u¾ívateµ nielen zdôrazòuje úµavu (odtrhnutím od problémov ka¾dodenného ¾ivota, ale vytvára a pejoratívne pre svoju èinnos» v reálnej realite.

Tento jav je stále relatívne novýZávislos» od internetu èasto spôsobuje poruchy v psycho-fyzickom priemysle a zni¾uje schopnos» interpersonálnej komunikácie a ekonomickej formy jednotlivca. Hoci internetová závislos» je v Poµsku stále relatívne fenoménom a stále nie sú peniaze na financovanie seriózneho výskumu tohto ochorenia, v¹etky údaje vyzerajú vo veµkom rozsahu tohto komplikovaného fenoménu. Lieèba patologickej zaujatosti virtuálnym svetom prebieha podobne ako v úspechu lieèby iných závislostí. Prvým krokom je vyniknú» v mieste zneu¾itia zdrojov poèítaèovej siete. Potom sa musíte pokúsi» obmedzi» pou¾ívanie webových stránok.

Ako pacienti pracujú?Umiernenos» je u¾itoèná v plných èastiach ¾ivota. V poslednom úspechu sa závislos» pohybuje tam, kde je zdravý rozum. Psychologické úèinky naru¹enia èasových pomerov súvisiacich s èasom stráveným na internetových kartách sú neverbálne a verbálne komunikaèné poruchy a depresia spôsobená nedostatoèným pripojením na internet. Narkomani sa systematicky rozhodujú by» sociálne. Ich jedinou rovinou existencie je imaginárny virtuálny svet. Jeho nepripravené zdroje si úplne vy¾adujú èas, niekedy naru¹ujú prirodzený denný cyklus relaxácie a ochrany. Preto je pre narkomanov dos» nebezpeèné, preto¾e lieèi labilnú koncentráciu v podobe hormónov, glukózy a ïal¹ích látok dôle¾itých pre správne fungovanie tela. Závislos» od internetu priná¹a zamestnancom bli¾¹ie k v¹etkým vekovým skupinám. Preto je potrebné kontrolova» mno¾stvo èasu stráveného v sieti, aby sa µahký u¾ívateµ internetu nemusel sta» sie»ovým alkoholikom.