Gastronomia a hotelove tudia vo var ave

Vyplývajúce z anglického termínu kouèovanie & nbsp; (to znamená výcvik je znaèka interaktívneho vzdelávacieho procesu, a to prostredníctvom tvorby kombinovanej techniky psychologických ¹kôl. K dispozícii sú posledné druh výcviku vykonávanie procesu rozhodovania bodu splnenie svojich odborných otázok, ktoré pomáha jednotlivcom alebo kancelárií vo viac dynamickým tempom rastu a umo¾òuje zefektívni» spoloènos». & Nbsp; uèiteµ zo ¹tandardných úloh sú tréneri, ktorí vytvárajú so svojimi u¾ívateµmi na druhú rovinou napr. v klube s ich podnikania, vývojové práce a tie¾ analyzova» otázky spojené s medziµudskými vz»ahmi s novými typmi.

Profesionálny kouèing umo¾òuje klientom robi» inteligentnej¹ie rozhodnutia, plne vyu¾íva» svoje prirodzené predpoklady, ¹pecifikova» ich ciele a zamera» sa na optimalizáciu èinností vedúcich k ich výkonu. Kouèovanie je proces sebarealizácie, ktorého najdôle¾itej¹ím cieµom je zlep¹i» sebavedomie klienta a ukáza» podporu pri autonómnom uskutoèòovaní zamý¹µaných noviniek na základe jeho osobných názorov a intelektuálnych zdrojov. Ïal¹ie funkcie uvedené v ¹kolení pre zamestnancov v celom tréningu sú:

kouèovanie je úplne dobrovoµné vzdelávanie;tréner nemá právo urèi» klientom ¾iadne smernice;neuèia µudí, ale umo¾òuje im v procese rozvíjania;robí sa na základe otázok a stimuluje myslenie;musí existova» atmosféra re¹pektu a akceptovania názorov klienta;koniec sa ¹íri na vedomé zmeny.