Fyzicka alebo pravnicka osoba

Ka¾dý daòovník, ktorý predáva tovar fyzickým osobám, je zodpovedný za zaznamenávanie obratu pomocou pokladnice. Toto je forma, ktorá vám umo¾òuje vykonáva» vhodné vyrovnanie s daòovými úradmi. Vz»ahuje sa na právo zákona a je jednoznaèné.

A èo úspech zlomenej registraènej pokladne?

V takýchto situáciách sa usporiadajte v takzvanej rezervnej hotovosti. Jeho pou¾itie nie je právnou po¾iadavkou, preto je v závode ka¾dého investora vopred premý¹µa» o takomto prepustení. Pracuje dokonale v rôznych situáciách, ktoré vy¾adujú nále¾ité opravy zariadení. Zákon o DPH v texte jasne stanovuje, ¾e v záujme úspe¹nej absencie mo¾nosti registrácie obratu pomocou rezervného pokladníka by sa daòoví poplatníci mali presta» predáva». Rezervný fond mô¾e v praxi chráni» pred nepotrebnými a nepredvídateµnými preru¹eniami. Stojí to za to, ¾e ochota majetku z rezervnej pokladnice by mala by» oznámená daòovému úradu, hovori» o zlyhaní nábytku a poskytova» vedomosti o náhradnom zariadení.

Nane¹»astie, keï¾e v súèasnosti bola zvý¹ená, nedostatok registraènej pokladnice, v poslednej èiastke rezervy spoèíva nutnos» zastavi» predaj. Predaj nie je mo¾né dokonèi» a takéto pohyby sú nelegálne, mô¾u sa vytvori» s dôsledkami v ¹truktúrach s vysokou finanènou zá»a¾ou. Nevyvolá sa situácia, v ktorej typ po¾iada o príslu¹ný príjem.

To by malo by», alebo ako µahko informova» o núdzové opravárenské slu¾by Cash & nbsp; POSNET fi¹kálne tlaèiarne, a tie¾ pre daòové orgány vo vytváraní záznamov o obchode v okamihu, keï k oprave jednotky, tak¾e zákazníci len pokoj v predaji.

Iba vïaka úspechu on-line predaja podnikateµ nemusí svoju prácu zastavi», ale chce splni» niekoµko podmienok - musia by» jasne zvá¾ené záznamy, na ktoré materiály bola platba prijatá; platba musí by» pripravená elektronicky alebo po¹tou. V tomto formulári bude predávajúci - daòovník oprávnený naposledy vlo¾i» faktúru s DPH.