Fotonovy elektronovy mikroskop

V súèasnej dobe sa technológia vyvíja veµmi dynamicky. U¾ dúfame, ¾e obdivujeme objekty nielen v makroekonomických silách, ale v èoraz men¹om rozsahu, èo je nanoúrovni. Sú to hlavne elektrónové mikroskopy.

V súèasnosti spoloènos» Carl Zeiss AG patrí medzi veµmi roz¹írené firmy, ktoré vytvárajú iný typ optických prístrojov. Spoloènos» bola zalo¾ená v roku 1846. Jeho organizátormi boli Carl Zeiss a Ernst Abbe, ako aj Otto Schott. Vzhµadom na skutoènos», ¾e spoloènos» má obrovský výskum v oblasti umenia iného typu optických prístrojov, materiály tejto in¹titúcie sa vyznaèujú veµmi vynikajúcou triedou. V súèasnosti je jedným z najznámej¹ích optických nástrojov, ktorý sa pou¾íva v mnohých vy¹¹ích ¹kolách, elektronový mikroskop. Je to posledné zariadenie, ktoré pou¾íva elektrónový lúè na zobrazovanie. Vïaka tomu je praktické ¹tudova» ¹truktúru hmoty a¾ po atómovú úroveò. V¾dy stojí za to vedie», ¾e vzorka by mala by» testovaná na tomto zariadení a mala by elektrickú energiu vykonáva». Od tohto zaèiatku, skôr ako sa preskúma, ¹peciálne zariadenie je pokryté vrstvou kovu. Je dôle¾ité uvedomi» si, ¾e práca na laboratórnych zariadeniach vy¾aduje veµa skúseností µudí. Stojí za zmienku, ¾e ¹túdie vykonávané so zeissovými mikroskopmi sú zvyèajne charakterizované dobrými ziskami z dôvodu vysokej kvality fotografií, ale po¾adujú významnú znalos» prevádzky zariadenia.Elektronové mikroskopy sú neoddeliteµným nástrojom, ktorý sa pou¾íva pri ¹túdiu rôznych materiálových ¹truktúr. Jeho slu¾ba je v¹ak èasto veµmi zlo¾itá a chce veµmi skúsenosti.