Fiskalna tlaeiareo z gdaoska

Daòové tlaèiarne sú èasto zamieòané s registraènými pokladòami, ale v skutoènosti ide o dve ïal¹ie zariadenia s vlastnými schopnos»ami. Fiskálne tlaèiarne sú výrazne roz¹írené registraèné pokladnice. Vïaka úspe¹nosti registraèných pokladníc je potrebná pokladòa a predajca na vykonanie predaja, a ak chcete pou¾íva» fi¹kálne tlaèiarne, musíte ma» poèítaèový a profesionálny softvér.

https://d-nus.eu/sk/

Takéto tlaèiarne sa be¾ne pou¾ívajú v zmysle, kde sú databázy výsledkov veµmi bohaté, rádovo niekoµko desiatok tisíc. Samozrejme zaruèujú pokladnice, tlaè úètov a riadenie predaja. Existujú v¹ak ¹pecifické výhody fi¹kálnej tlaèiarne, ktoré vykazujú výhodu nad pokladnicami. Samotné posledné funkcie sú príle¾itos»ou na kontrolu zásob produktov, ktoré ponúkame. Je to zariadenie, vïaka èomu je mo¾né zabráni» situácii, keï sa výrobok vyèerpal. V prípade takýchto systémov je mo¾né vytvori» ¹peciálne propagaèné akcie. Nielen obvyklé zní¾enie cien, ale aj schopnos» predáva» veµa polo¾iek v súbore za ni¾¹iu cenu. Priamo z týchto tlaèiarní mô¾ete vytlaèi» potvrdenia a tie¾ faktúru s DPH.

Fiskálne tlaèiarne, ktoré majú mo¾nos» by» kópiou elektronických potvrdení, tie¾ pre¹li. Predajcovia sú povinní uchováva» potvrdenia na 5 rokov, èo sa v prípade pokladníc alebo niektorých modelov fi¹kálnych tlaèiarní zmie¹ava so skladovaním vytlaèených dokladov po celú dobu. Rie¹enie pou¾ité v poslednom prípade je postavené na dvoch kotúèoch, ktoré sa pri tlaèi vytlaèia súèasne s dvomi príjmami. Zavedenie elektronickej kópie umo¾òuje veµmi pohodlné archivovanie predaja.

Èím väè¹ia ¹anca fi¹kálnych tlaèiarní súvisí s vy¹¹ou nákupnou cenou. Ich slu¾ba je komplikovaný a nároèný poèítaè vïaka profesionálnemu softvéru. Vysoko uvedené argumenty mô¾u by» odradzujúce pre mladé kancelárie alebo jednoducho nerentabilné a ka¾dý rozhodne, èo si vyberú.