Fiskalna tlaeiareo kielce

V rozsahu nariadenia ministra financií z 28. novembra 2008 musí by» ka¾dá finanèná pokladòa a fi¹kálna tlaèiareò technicky preverená ka¾dé dva roky. Vlastník pokladnice, ktorý tento formulár neplní, sa trestá. Prvým dôsledkom je po¾iadavka daòového úradu na vrátenie daòovej úµavy a zákonného úroku, ktorý vzniká odo dòa spáchania trestného èinu. Druhým trestom je mandát, ktorý mô¾e dosiahnu» a¾ 500 zlotých. Stojí za to doda», ¾e termín klienta musí by» splnený, je to klient, ktorý sa musí stara» o dátum kontroly.Èo kontroluje slu¾ba?

No, názov "technická kontrola" v pokladnici je nieèo zavádzajúce. Preèo? Keï¾e poèas kontroly sú kontrolované kontrolné body, ktoré platia za obrat záznamu. Opravár nepozerá za chyby, ktoré sú schopné vstúpi» na funkènos» celého pokladnice, namiesto toho sa zameriava len a výhradne na vy¹¹ie uvedených èastí svojich ïal¹ích komponentov, ktorých chybný ¾ivot mô¾e by» zlý vplyv na výpoèet splatnej dane.

Aké sú náklady na preskúmanie pokladnice?Na preskúmanie celej fi¹kálnej pokladnice spolu so v¹etkými stranami zvyèajne vsadí 100 a¾ 300 zlotých.

Koµko ¾ije takáto recenzia?Recenzia sa nachádza v podniku asi hodinu, maximálne dve hodiny, závisí to v prvom rade na servisnom technikovi. Samozrejme, nepotrebujeme vzia» na¹e peòa¾né prostriedky na slu¾bu, namiesto toho sa mô¾eme opýta», aby sa µudia zodpovední za tento formulár dostali do známej spoloènosti, tak¾e sa to pova¾uje za ïal¹iu slu¾bu, èo znamená, ¾e zaplatíme ïal¹ie poplatky. Stojí za to pripomenú», ¾e iba servisný technik, ktorý bol zavedený na èítanie slu¾by, je profesionálny na vykonanie auditu. Je preto spôsobené, ¾e v¹etky èinnosti vykonané servisným technikom by mali by» uvedené v servisnej knihe. Zápisy musia by» zrejmé, potvrdené podpisom zamestnanca spoloènosti a opeèiatkované peèiatkou.Starostlivos» o tento postup je mimoriadne dôle¾itá, preto¾e náklady na toto rozhodnutie nie sú obrovské a trvanie technickej revízie netrvá dlho.