Fiskalna pokladoa elzab mini e

Fi¹kálne volal pokladòa ako auto potrebuje by» pravidelne kontrolovaná. Koniec koncov, v súèasnej príklad tohto preskúmania si kladie za cieµ by» vykonaná najneskôr do dvoch rokov od poslednej revízie alebo fiscalization. & Nbsp; preskúma» pokladòa cien nájomného & nbsp; opatrenia sa pohybuje od 100 do 200 zlotých, spolu s dopravou.

Povinnos» kontrolova» pokladnicu vyplýva z dobrých právnych predpisov. Právny základ pre dvojroèné obdobie preskúmania finanèného pokladníka je § 7 ods. 1 bod 6 v spojení od § 16 ods. 1 nariadenia ministra financií z 28. novembra 2008 v podmienkach pou¾ívania registraèných pokladníc. Podµa predpokladu a samozrejme s ustanoveniami èlánku 61 ods. 3 Trestného zákona je neschopnos» vykona» alebo predèasne vykona» previerku pokladnice známy ako nesprávne vedenie knihy a hrozí ulo¾ením pokút za fi¹kálne trestné èiny. Av¹ak lacnej¹ou mo¾nos»ou na ka¾dé dvojroèné preskúmanie je, aby sa to robilo ka¾dý rok. Pokiaµ ide o registráciu pokladníc, je potrebné dba» na to, aby sa urèil primeraný èas, ktorý je napísaný na základe daòového poriadku. Podµa èl. 12 ods. 3 tohto zákona mo¾no lehoty uvedené v uzávierke skonèi» s tým istým dòom v dne¹nom mesiaci, ktorý zodpovedá prvému dòu lehoty a ak takýto deò nedo¹lo v predchádzajúcom mesiaci - v predchádzajúci deò posledného mesiaca.

Povinnos» dohliada» na dátum kontroly pokladnice je na osobe pou¾ívajúcej diskutovanú pokladòu. Majiteµ by mal informova» servisného technika o potrebe takéhoto preskúmania do dvoch rokov od tohto preskúmania. Zamestnanec pokladníka v 5-dòovej fáze odo dòa, keï u¾ívateµ urobí daòový register, vykoná povinnú technickú kontrolu pokladne (v podstate § 31 ods. 4 vyhlá¹ky.

Preskúmanie technického stavu pokladnice by malo najskôr skontrolova»: stav v¹etkých kontrolných plomb, stav bývania, èitateµnos» fi¹kálnych dokumentov, pracovný program, správny chod, stav pamäti a stav batérií.Nakoniec, vyhýbajte sa vystaveniu sankcií na karte daòového úradu, daòovník by sa mal stara» o dátumy prehµadu pokladnice.