Fi kalna pokladoa jpk

My daòoví poplatníci, s pokladòou, sú takmer na ka¾dom kroku. Alebo to isté v taxíkoch, èi u¾ sú prítomné v skladoch potravín alebo v kinách, alebo to isté v celých obchodoch, alebo koneène v zmysle, ktoré poskytujú rôzne, men¹ie slu¾by. Je mo¾né vymieòa» nekoneèné hodnoty v hodnote. Povedzme tie¾, ¾e keï kúpi nieèo online, keï obdr¾íme balík - okrem samotného produktu by sme mali získa» viac a potvrdenie.

Toho sa dosiahne tým, ¾e daòoví poplatníci, ktorí pracujú pri pomyslení na predajných jednotlivcov (Preèo, ktorí nevykonávajú ¾iadnu hospodársku èinnos», rovnako ako farmári pau¹álu majú - podµa zákona - povinnos» vies» starostlivé záznamy o obchode odkazova» pomocou registraèných pokladníc. Prax v¹ak ukazuje, ¾e sa zaoberá posledným iným.

Èo robíme v¾dy ako podnikateµ, keï pokladnica prestane pracova», keï sa rozhnevá? A posledný prírastek vpravo do tohto dobrého èasu ... Máme nejakým spôsobom, ¾e by som nebol nútený - z pochopiteµných dôvodov spôsobujúcich straty - zastavi» predaj?

S úµavou tu niè nepríde ako rezervná pokladòa. V prípadoch, keï je pokladnica po¹kodená, mô¾e daòovník jedného dòa pou¾i» pripomienky rezervy. Samozrejme, ak má jeden. Nepochybne z formálneho hµadiska podnikatelia nemajú takúto povinnos» ma», ako by to bolo, náhradné registraèné pokladne. Existujú v¹ak najmä v záujme stacionárnych veµkých obchodov. Vo výnimoèných prípadoch - èo je urèite zhor¹enie hlavnej banky - ktorá chce pokraèova» v predaji, sa ukazuje, ¾e jediným rozumným rie¹ením je pou¾itie rezervnej pokladnice. Mimochodom, mô¾ete o òom èíta» v umení. 111 ods. 3 zákona o DPH.

Zlyhanie pokladne je bezpochyby niè príjemné. Je dobré, ¾e mô¾eme situáciu zachráni» pomocou rezervnej pokladnice. V¾dy máme fakt, ¾e v èase, keï daòovník má od zaznamenania predaja dobrú hotovos» za dodatoèné, mal by okam¾ite informova» príslu¹ný daòový úrad o tejto skutoènosti. Oznámenie by malo obsahova» prílohy, ako napríklad informácie o zlyhaní zariadenia, ako aj informácie o výmene rozbitých náhradných zariadení. Na strane: je tie¾ dôle¾ité, aby sa v prípade predaja uskutoènila rezervácia.