Fi kalna pokladoa bravo

Ak zaènete svoju vlastnú ekonomickú úlohu, stojí za to ju starostlivo skontrolova», alebo nemusíte kupova» fi¹kálnu a neoficiálnu slu¾bu postnet neo & nbsp; Poµské predpisy nás veµmi pozorne a jasne informujú o tom, kto si chce zapamäta» pokladnicu a kto musí vydáva» potvrdenky.

V roku 2015 sa výrazne zní¾il poèet daòových poplatníkov, ktorí boli vhodní na pou¾ívanie samostatných fotografií z povinnosti ma» fi¹kálne registraèné pokladnice po celom svete, èo znamená, ¾e sa pokladnica stáva nevyhnutnos»ou pre rastúci poèet obèanov ka¾dý deò.

Spolu s rôznymi ustanoveniami zákona o DPH sú v¹etci daòoví poplatníci v blízkej dobe povinní pou¾íva» registraènú pokladnicu na obchody fyzických osôb, ktoré neobchodujú. Daòoví poplatníci majú viac ako povinnos» pou¾íva» registraèné pokladnice v prípade registrácie predaja pre poµnohospodárov s pau¹álnou sumou. Iba daòoví poplatníci, ktorých roèný príjem presahuje 20 000 PLN, sa musia vybavi» fi¹kálnymi sumami.

Flexa Plus Optima

Za zmienku tie¾ stojí, ¾e autodielne nemusia by» registraènými pokladnicami, ak výrobky, ktoré ponúkajú, zostavujú priamo v automobiloch. V takýchto mo¾nostiach poskytujú autoservisy slu¾bu a nepredávajú urèitý tovar. Daòové úrady tie¾ uvádzajú, ¾e v takomto prípade na faktúrach, ktoré sa majú stava», na opravy, nevstupujú do zmontovaných èastí, preto¾e ¹pecifikovanie týchto výsledkov mô¾e s»a¾i» získanie práva na odobratie nutnosti ma» registraènú pokladnicu.

V domácej krajine sú dodávatelia elektriny a spoloènosti, ktoré poskytujú telekomunikaèné, pois»ovacie a finanèné slu¾by, tie¾ oslobodení od registraèných pokladníc. Mô¾u existova» výnimky z oslobodenia od dane a spoloènosti, ktoré sa priamo týkajú slu¾ieb v oblasti nehnuteµností. Mali by ste si pamäta» viac o tom, ¾e z registraèných pokladníc nemusíte uzatvára» zásielkové spoloènosti, preto¾e platba sa uskutoèòuje na vá¹ bankový úèet. Od nákupných vozíkov a¾ po 20 000 PLN u¾ nemô¾u ma» taxikári a iné spoloènosti, ktoré poskytujú slu¾by osobnej dopravy, svoje autá.