Du evne choroby a dlhy

Du¹evné ochorenia sa èoraz èastej¹ie stretávajú s Poliakmi. Podµa ¹tatistík ka¾dý ¹tvrtý krajan zápasí s men¹ími alebo vy¹¹ími obavami v du¹evnom prostredí. Preèo sa hanbíme po¾iada» o pomoc?

Du¹evnú poruchu sa mô¾e sta» ktokoµvek bez dôvodu pohlavia, veku, vzdelania, sociálneho postavenia a miesta pobytu. Najbe¾nej¹ie psychologické problémy zahàòajú recidivujúcu úzkos», náhle paniky, stresové poruchy a demenciu a depresívne tvary. Ak nemáte pocit radosti zo ¾ivota, ste trýzniví fobiami, máte problémy s odpoèinkom alebo stratíte spomienky, po¾iada» o odbornú pomoc. Ak sa èlovek vo va¹om prostredí správa inak a máte strach, skúste presvedèi» túto úlohu, aby ste zabezpeèili náv¹tevu psychiatra. Nepodceòujte znepokojujúce správanie.

Preèo by ste sa nemali vyhnú» náv¹teve psychiatra? Je to ¹pecialista, pre ktorého µudská psychika nemá tajomstvá. Psychiatr je lekár, ktorý vás nebude posudzova» cez hranice svojich starostí a problémov. Je osoba, ktorej kompetencie vám pomô¾u vráti» sa k správnemu ¾ivotu. By» bez strachu, stresu, pochybností a hanby. Náv¹tevy psychiatra nie sú predpokladom hanby, sú vzorom pre ostatné ¾eny, ktoré zápasia s úzkymi problémami. Vïaka rýchlej psychiatrickej starostlivosti mô¾e úèinne a rýchlo dopria» dobrý a dobrý ¾ivot.

Pomoc na¹ich skúsených psychiatrov z Krakova je cenná pri poruchách a du¹evných poruchách. Vïaka úèasti na¹ich ¹pecialistov je podpora poskytovaná nielen chorým osobám, ale aj jej príbuzným.