Globalizacia a jej rozmery

Spolu s nárastom globalizácie sa zvý¹il aj poèet externých spoloèností. Nikto nie je prekvapený skutoènos»ou, ¾e ústredie je v dne¹nom York a produkcia v Singapure. Poµské spoloènosti a skvelé na zahranièný

Fi kalna pokladoa jpk

My daòoví poplatníci, s pokladòou, sú takmer na ka¾dom kroku. Alebo to isté v taxíkoch, èi u¾ sú prítomné v skladoch potravín alebo v kinách, alebo to isté v celých obchodoch,