Fi kalny pokladoa bravo

S registraènou pokladòou sa mô¾eme stretnú» v¹ade tam, kde jednotlivci platia za tovary alebo slu¾by a zisk z takéhoto obratu presahuje limit stanovený ministerstvom financií.

Preèo a ako funguje pokladòa?Pokladòa má teda

Fiskalna tlaeiareo z gdaoska

Daòové tlaèiarne sú èasto zamieòané s registraènými pokladòami, ale v skutoènosti ide o dve ïal¹ie zariadenia s vlastnými schopnos»ami. Fiskálne tlaèiarne sú výrazne roz¹írené registraèné pokladnice. Vïaka úspe¹nosti registraèných pokladníc je