Betonovy prach

V kancelárii, kde sú prach, kvapaliny, plyny alebo dokonca horµavé výpary, a tam nie sú ¾iadne zóny, ktoré by mohli by» potenciálne výbu¹né, by sa mal bezodkladne pripravi» komplexný dokument nazvaný hodnotenie rizika výbuchu.Treba ma» na pamäti, ¾e povinnos»ou zamestnávateµa je identifikova» potenciálne výbu¹né zóny.

Príli¹ sa nauèi» odsek § 37. 1. Nariadenie ministra vnútra a starostlivosti zo 7. júna 2010 v histórii po¾iarnej ochrany budov, ostatných stavebných objektov a plôch (Dz.U.10.109.719, a to tak v bodoch, ako aj na priµahlé oblasti, kde sa skladujú, skladujú, skladujú alebo kde mô¾u by» zmesou výbu¹né horµavé materiály, vytvárajú sa výbu¹né riziká.V súèasnom hodnotení je bezpodmieneène nutné oznaèi» miestnosti, ktoré sú v nebezpeèenstve výbuchu. V miestnostiach a vonkaj¹ích priestoroch musia by» urèené vhodné výbu¹né zóny. Je potrebné pripravi» grafickú dokumentáciu obsahujúcu klasifikáciu a faktory, ktoré mô¾u spôsobi» výbuch.

Posúdenie nebezpeèenstva výbuchu by sa malo navrhnú» v súlade s platnými európskymi normami, medzi ktorými by sa okrem iného malo uvies»: \ t• PN-EN 1127-1: 2011 „Výbu¹né atmosféry. Prevencia proti explózii a výbuchu.• PN-EN 60079-10-1: 2009 Výbu¹né atmosféry - Klasifikácia priestoru - Plynové výbu¹né atmosféry.• PN-EN 60079-10-2: 2009 Výbu¹né atmosféry.Klasifikácia priestoru. Atmosféry obsahujúce horµavý prach, \ t• Technická norma ST-IIG-0401: 2010 „Plynárenské siete. Výbu¹né zóny Hodnotenie a poskytovanie.• PN-EN 6079-10-14 „Výbu¹né atmosféry - Projektovanie, výber a montá¾ elektrických zariadení“• PN-EN 60079-20-1 „Výbu¹né atmosféry - Vlastnosti materiálu týkajúce sa klasifikácie alkoholu a pár - Metódy otázok a tabuµkové údaje“• PN-EN 50272-3: 2007 „Po¾iadavky na dôveru a pridávanie sekundárnych batérií.,