Auchan slicer

Ka¾dý je krásny. V spoloènosti sme skupina, ktorá je súèas»ou v¹eobecne akceptovaného celku. Sme charakterizovaní niektorými podobnos»ami, spoloènými názormi na zostávajúci typ sféry ¾ivota, sme zjednotení touto jedineènou tradíciou a históriou. "Neznamená to, ¾e sme úplne rovnakí. Skupina µudí je typická skupina, ktorá je zbierkou nezvládnuteµných, úplne individuálnych jedincov. Ka¾dá osoba má väè¹í alebo men¹í zisk na celkovom fungovaní komunity, ka¾dá stredná alebo men¹ia postava by bola u¾itoèná pre výmenu histórie celej skupiny.

Mu¾i sú kolekciou jednotlivých jednotlivcov, ktoré sú v¾dy jednou spoloènou èrtou, ktorú mo¾no v¹eobecne opísa» ako systém v¹eobecne akceptovaných noriem krásy a práce. Èo sa v¹ak pripravuje v prípade, keï sa µudia, ktorí sa delia do diametrického centra, objavia v plnom rozsahu? Èo sú charakterizované? Je rozdiel v skutoènosti, ¾e sú pova¾ované za pozitívne?

Jedinci, ktorí nemô¾u spåòa» v¹eobecne uznávané hodnoty a správne pracova» v spoloènosti, sú oznaèovaní ako podriadení osobnostným poruchám. Existuje mnoho typov porúch osobnosti opísaných vedcami, ale predstavujú niekoµko spoloèných charakteristík. Pochádza od posledného, ¾e ¾eny, ktoré sú osobnou poruchou, budú:

hlboko zakorenené a zachované vzorce správania, ktorých smer je µahko nemo¾ný bez zmyslu pre danú jednotku,malá flexibilita odpovedí na veµké verejné situácie a niektoré,extrémne alebo veµké rozdiely v súde s normami v¹eobecne akceptovanými danou kultúrou,subjektívne súvisí s utrpením alebo s »a¾kos»ami pri dosahovaní ¾ivotných cieµov.

Ako mô¾eme vidie», ka¾dé kolo v µudskom duchu sú realizované v období, keï ¾ena prestane by» samostatne navrhova» a organizova» svoje my¹lienky, a to v období dospievania. Ochorenie µudí sú tak »a¾ké takmer k tvorbe jemnej ranom detstve. & Nbsp; Nie v¹etky druhy rozdielov zo skupiny znamenajú alebo rýchlo vytvoril poruchu osobnosti. Koniec koncov, tieto nelieèená mô¾e ukáza» nielen pre lieèbu adaptáciu v spoloènosti, ale aj na významné dôsledky, preto¾e to nie je nezvyèajné, ¾e ¾eny zostávajúce poruchu osobnosti nevedomky spácha» trestný èin alebo vzia» svoj vlastný ¾ivot.