A kosti v profesii psychologov

V poslednom èase má profesia psychológu obrovský význam. Náv¹teva psychológa bola pre nás veµmi hanebná a táto skutoènos» bola chránená pred inými. V súèasnosti spoloènos» vie, èo pomáha psychológovi. Preto sa presúva k väè¹ej skupine µudí, ktorí majú pre tohto ¹pecialistu termín. Je pravda, ¾e nie ka¾dý vie, èo je psychológ. Nie a¾ kým nie je toto povolanie v¾dy zmie¹ané s inými profesiami, preto¾e du¹evné zdravie µudí si vy¾aduje veµa ¹pecialistov, napríklad psychiatra alebo terapeuta. Tak¾e èo rozli¹uje povolanie psychológov od jednotlivých profesií?

Toto povolanie spoèíva predov¹etkým v poskytovaní psychologických slu¾ieb, najmä pri psychologickej diagnostike, rozhodovaní a poskytovaní názorov a poskytovaní psychologického poradenstva. Aby ste sa stali psychológiou, musíte najprv získa» magisterský titul v psychológii, dokonèi» stá¾ a by» prijatí do zoznamu psychológov Regionálnej komory psychológov.Psychológ je profesiou verejnej dôvery, ktorú od osoby, ktorá vykonáva túto profesiu, vy¾aduje profesionalizmus, ale aj bezchybný charakter, ktorý bude podporova» pri výkone práce spolu s obsahom profesionálnej etiky. Psychológ je osoba, ktorá sa zameriava na poskytovanie slu¾by a poskytovanie podpory µuïom, ktorí ju potrebujú v konkrétnom okamihu. Spoloènos» dôveruje µuïom, ktorí vytvárajú verejné dôverné povolania. Preto by tieto svedomia mali by» pevné, preto¾e závisí len od nich zdravia a prítomnosti cudzincov.Psychológ je tie¾ slobodná profesia charakterizovaná vysokými názormi a poznatkami, ako aj zamestnaním v písomnej èinnosti.My, obyèajní µudia, èasto identifikujeme psychológov s psychiatrom. V skutoènosti sú µudia, ktorí vyhrávajú sú»a¾, v podstate rovnakí, ale je potrebné ma» na pamäti, ¾e majú iné oblasti. Stojí za zmienku, ¾e psychiatr neustále spolupracuje s psychológa, èo je nepochybne príèinou zmätok týchto profesií verejnej dôvery iných µudí.