90 modna prehliadka

V sobotu sa uskutoènilo vystavenie najnov¹ej zbierky miestneho výrobcu odevov. Táto udalos» prilákala maximálny poèet divákov, ktorí chceli skontrolova», èo dizajnéri urobili poèas vegetaèného obdobia. Medzi publikom sme mohli vidie» aj niekoµko celebrít, novinárov a politikov.Rafinovaná show bola vytvorená v najni¾¹om prvku a celá konèila bez akýchkoµvek preká¾ok. Na povrchu mô¾eme obdivova» modely predstavujúce nádherné letné ruène vyrobené obleèenie. V ich produkcii sa pou¾ívali len dobré a jemné tkaniny s veµkými farebnými farbami, vrátane bavlny, bielizne a hodvábu. Na¹i novinári si obµúbili vzdu¹né, farebné maxi sukne vyrobené výhradne z háèkovania. Medzi nimi bola pote¹ením vzru¹ená krajka, romantické ¹aty a blúzky s ozdobami a vy¹ívané bikiny. Na letné obleèenie navrhli návrhári pre ¾eny okrem iného pletené klobúky so silnými kruhovými objazdmi, zdobené èipkou a farebnými kvetmi.Po prehliadke sa uskutoènila aukcia krásnej svadobnej tvorby, ktorá bola na tomto úète vysoká. Obleèenie bolo dané osobe, ktorá mala vzia» si anonymitu. Navy¹e sa vydra¾ilo veµa odevov z najnov¹ej zbierky. Príjmy získané z tejto aukcie budú prevedené do miestneho sirotinca. Treba zdôrazni», ¾e názov netrpezlivo podporuje rôzne priateµské a úèinné kroky. Jeho majitelia opakovane vrátili na predaj na¹e materiály a predmetom aukcie bola aj náv¹teva zlotého z tovární.Zástupca spoloènosti nám povedal, ¾e najmodernej¹ia zbierka sa dostane do èasopisov u¾ na zaèiatku mája. Okrem toho oznámil, ¾e znaèka uva¾uje o otvorení poèítaèového obchodu, v ktorom by boli definované reverzné zbierky ako v stacionárnych obchodoch.Poµská znaèka obleèenia je jedineèná medzi najväè¹ími výrobcami odevov. Má niekoµko tovární v celej krajine. Zamestnáva niekoµko tisíc zamestnancov, vrátane najmä mnohých najlep¹ích krajèírov, krajèírov a dizajnérov. Ka¾dý raz v ¾ivote táto znaèka pí¹e zbierky v spolupráci s veµkými poµskými dizajnérmi. Tieto kolekcie sú naozaj veµmi populárne, ¾e aj pred ¹tartom obchodu sú tí, ktorí sú ochotní umiestni» jednotlivé ráno do krásnych radov. Tieto zbierky vy¹¹ia v ten istý deò.Materiály tejto in¹titúcie sa u¾ mnoho rokov anga¾ujú vo veµkej miere medzi spotrebiteµmi, tak vo svete, ako aj v zahranièí. Písa» o nej, nespadá, nehovoriac o mnohých odmenách, ktoré dostala, a ktoré ponúkajú témy, ktoré sú prvotriedne.

Pozrite si vlastný obchod: Jednorazové obleèenie